Privatumo politika

I.         BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.   Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine www.fiatdalys.lt (toliau – Svetainė), principus ir taisykles.

1.2.   Ši Politika:

1.2.1.    taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėje ir naudojatės galimybe įsigyti Svetainėje siūlomų produktų ir (ar) paslaugų;

1.2.2.    skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;

1.2.3.    apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojo įsipareigojimus;

1.2.4.    paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėje renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;

1.2.5.    informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus, taip pat pateikia kitą asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalaujamą informaciją.

1.3.   Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:

1.3.1.      Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.

1.3.2.      Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

1.3.3.      Duomenų valdytojas (mes arba Duomenų valdytojas) - UAB „Autobrava Motors“ (juridinio asmens kodas 302792561, registracijos adresas Žalgirio g. 112a, 09300 Vilnius).

1.4.   Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

 

II.       PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR SĄLYGOS

2.1.   Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai registruojatės Svetainėje siūlomų produktų ir (ar) paslaugų įsigijimui, sutinkate su slapukų naudojimu ir (ar) prenumeruojate naujienlaiškius.

2.2.   Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų.

2.3.   Jūsų naudojimosi Svetaine metu pateiktus duomenis renka ir toliau tvarko šios Politikos 1.3.3. punkte nurodytas Duomenų valdytojas.

2.4.   Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine ir registruojatės, siekdami įsigyti mūsų siūlomų produktų ir (ar) paslaugų, t. y.:

2.4.1.      Pagrindinė informacija – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo vietos adresas, Jūsų automobilio modelis ir/arba identifikacinis numeris (VIN) bei telefono numeris;

2.4.2.      Duomenys, kurie susiję su registracija Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimui – užsakoma paslauga/produktas, Jūsų interneto identifikatorius (IP adresas), informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (Jums registruojantis mūsų naujienlaiškio užsakymui) bei susiję įrašai;

2.4.3.      Kiti duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

2.5.   Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:

2.5.1.      Jūsų registracijos Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimui (užsakymo) vykdymo (teisinis pagrindas – sudaroma ir vykdoma sutartis), t.y. tam, kad:

·        apdoroti Jūsų produktų ir (ar) paslaugų užsakymus;

·        išrašyti finansinius dokumentus;

·        išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

·        įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.5.2.      Jūsų sutikimu, kai Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;

2.5.3.      Jei skambinsite Svetainėje nurodytais telefono numeriais - teikiamų paslaugų ir informavimo kokybės užtikrinimo, komercinių sandorių sudarymo ir jų vykdymo tikslu (telefoninių pokalbių įrašymas).

2.6.   Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

2.7.   Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.8.   Tvarkant asmens duomenis šios Politikos 2.5.1 punkte nurodytais tikslais, asmens duomenys gali būti atskleisti: 

2.8.1.      Duomenų valdytojo partneriams, teikiantiems su Jūsų užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas (pavyzdžiui, siuntimas, apmokėjimas).

2.8.2.      duomenų tvarkytojams/subrangovams (informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

2.8.3.      Kitais atvejais tretiesiems asmenims Jūsų asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis teisės aktuose numatytais atvejais.

2.9.   Jūsų registracijos Svetainėje metu pateiktus šios Politikos 2.4.1. ir 2.4.2 punktuose nurodytus duomenis (išskyrus Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) saugosime ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie kliento paskyros momento.

2.10.    Šios Politikos 2.4.3 punkte nurodytus duomenis saugosime ne ilgiau nei šio dokumento 4.1. punkte minimoje Slapukų politikoje nurodytą terminą.

2.11.    Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

2.12.    Tvarkant asmens duomenis šios Politikos 2.5.3 punkte nurodytu, teikiamų paslaugų ir informavimo kokybės užtikrinimo, komercinių sandorių sudarymo ir jų vykdymo tikslu (telefoninių pokalbių įrašymas), prieš pokalbio įrašymą būsite informuoti apie pokalbio įrašymą, įrašymo tikslą ir apie tai, kur gauti daugiau informacijos. Pokalbių įrašai bus saugomi 6 mėnesius. Tvarkomi duomenys gali būti atskleisti duomenų tvarkytojams/subrangovams, t.y. informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą arba kitiems tretiesiems asmenims, jei tai numato teisės aktų reikalavimai.

2.13.    Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.

2.13.1.   Be kitų priemonių, pasirūpinome, kad šioje Svetainėje atsiskaityti būtų saugu. Mūsų naudojama saugumo priemonė – vienas iš patikimiausių - saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė tarptautinis el. parašo sertifikavimo centras Comodo. SSL sertifikatas reglamentuoja abipusį tapatumo nustatymą tarp Jūsų naršyklės ir mūsų serverio, kad būtų užtikrintas šifruotas ryšys tarp kompiuterių.

2.13.2.   Mokant už prekes įvedami slapti duomenys (prisijungimo prie bankinių sistemų slaptažodžiai, kodai, kredito kortelių numeriai) nėra kaupiami mūsų sistemoje.

 

III.      TIESIOGINĖS RINKODAROS (NAUJIENLAIŠKIO) SĄLYGOS

3.1.   Jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, naudosime Jūsų el. pašto adresą bendrai ir/arba individualizuotai (automatizuotais sprendimais (profiliavimu)) paremtai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti ir šiais tikslais susisieksime su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaiškį.

3.2.   Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums bus siunčiama bendro pobūdžio informacija, kuria Duomenų valdytojas dalinsis su visais savo klientais.

3.3.   Teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, automatizuotų sprendimų (profiliavimo) pagalba Jūs galite būti priskirtas atitinkamai Duomenų valdytojo klientų kategorijai pagal Jūsų domėjimosi (Duomenų valdytojo salone, el. paštu, telefonu, naršant Duomenų valdytojo tinklapiuose ar kitais būdais) konkrečiomis Duomenų valdytojo paslaugomis ir/ar prekėmis ir jų įsigijimo istorijos, dalyvavimo Duomenų valdytojo organizuojamose apklausose, konkursuose ir renginiuose duomenis bei kitus panašaus pobūdžio požymius. Šiais atvejais bendro turinio informacija bus siunčiama tik atitinkamai Duomenų valdytojo klientų kategorijai.

3.4.   Su Jumis Duomenų valdytojas gali susisiekti ir be šios Politikos 3.1. nurodyto sutikimo, jei siūlomos Duomenų valdytojo prekės ar paslaugos (ar panašios prekės/paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių/paslaugų. Pastaruoju atveju Duomenų valdytojas Jums sudaro lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti dėl atitinkamo pobūdžio pranešimų gavimo.

3.5.   Mūsų naujienlaiškis siunčiamas nuo Duomenų valdytojo. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

3.6.   Duomenų (el. pašto adreso adresas) tvarkymo šios Politikos 3.1. ir/arba 3.4. punktų pagrindu terminas: 3 metai, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas.

3.7.   Galite atsisakyti šios Politikos 3.1. ir/arba 3.4. punktų pagrindu siunčiamo naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu pagalba@fiatdalys.lt arba naujienlaiškio apačioje paspaudę esančią nuorodą.

 

IV.     SLAPUKAI

4.1.   Duomenys panaudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan., renkami remiantis Slapukų politika.

4.2.   Jūs galite kontroliuoti slapukų panaudojimą, keisdami naršylės nustatymus arba kitais būdais.

 

V.       DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1.   Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:

5.1.1.      žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

5.1.2.      gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;

5.1.3.      reikalauti ištaisyti tvarkomus savo Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;

5.1.4.      reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, Duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

5.1.5.      susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos pateikėte Duomenų valdytojui, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

5.2.   Rašytinį prašymą Duomenų valdytojui dėl šios Politikos 5.1. nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę. Jums kreipiantis į Duomenų valdytoją raštu, prie prašymo turite pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai Duomenų valdytojo darbuotojams ir prašymo pateikimo metu yra galimybė Jus identifikuoti.

 

VI.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.   Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu pagalba@fiatdalys.lt į duomenų apsaugos pareigūną arba turite galimybę užregistruoti savo kreipimąsi paskambinęs telefonu +370 636 26620. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.

6.2.   Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

6.3.   Duomenų valdytojai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.

 

 

 

Perkant už 35,00 € ir daugiau - Lietuvoje pristatome nemokamai!
2 metų garantija

Reikia pagalbos?

+370 636 26620
I-V (9:00 - 19:00), VI (10:00 - 15:00)
arba   susisiekite su mumis

Saugus pirkimas

Atsiskaitymo būdai

Swedbank banklinkas SEB banko banklinkas PayPal
Grynais kurjeriui Bankiniu pavedimu
Kreditine kortele VISA, Master Card, American Express

Aksesuarų katalogai